Employment Wales

A logo showing who funds ACE

Rydym yn helpu pobl groenddu a phobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol (BAME) yn ogystal ag ymfudwyr yng Nghymru i ddod o hyd i waith.

Rydym yn cynorthwyo oedolion sy’n 25 neu’n hŷn, sydd un ai wedi bod yn ddi-waith ers tro neu sy’n economaidd anweithgar. Mae’n rhaid i’r rheiny sy’n manteisio ar y cynllun fod yn gymwys i weithio ym Mhrydain.

Byddwn yn cwrdd â chi mewn lleoliad cyfleus ichi neu gallwn gydweithio gyda chi drwy alwadau fideo ar eich ffôn clyfar neu gyfrifiadur.

Byddwn yn cynnig help ichi gyda hyfforddiant, chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, sgiliau cyfweliadau a cheisiadau am swyddi.

Mae Cyflawni Newidiadau drwy ddod o hyd i waith (ACE) yn brosiect elusennol sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Llywodraeth Cymru ac sydd  o dan ofal Newid Tyfu Byw.

Rydym yn cynnig ein cymorth yn gwbl rhad ac am ddim gan eich cynorthwyo i ddod o hyd i waith a dilyn gyrfa gwerth chweil.

alt

Rydym yn cynnig cefnogaeth un-i-un proffesiynol a chyfeillgar i’ch helpu i ddod o hyd i’ch swydd nesaf. Gallwn eich cynorthwyo gyda’r canlynol:

 • Trosglwyddo cymwysterau o dramor fel y cân nhw eu cydnabod ym Mhrydain
 • Hyfforddiant a chymwysterau newydd
 • Ysgrifennu CV
 • Canfod swyddi addas
 • Cyflwyno ceisiadau swydd

Costau a threuliau

woman standing on a bridge smiling with water in the background

Mae’n hawdd iawn ichi fanteisio ar ein gwasanaeth – gwiriwch ein Meini Prawf o ran Cymhwysedd

I fod yn gymwys i ymuno â’r prosiect ACE, fe ddylech chi fodloni’r gofynion canlynol:

 • yn breswylydd mewn ardal gymwys yng Nghymru
 • yn oedolyn dros 25 oed
 • o gefndir BAME
 • yn gymwys i weithio a byw ym Mhrydain

un ai’n ddi-waith ers tro neu’n economaidd anweithgar

Beth sy’n digwydd nesaf?

Unwaith inni dderbyn eich manylion drwy’r ffurflen gyfeirio, byddwn yn cwrdd gyda chi mewn lleoliad cyfleus ac os byddwch yn bodloni ein meini prawf o ran cymhwysedd, byddwn yn eich cofrestru ar y prosiect ACE.

 1. Byddwn yn cynnal asesiad unigol i bennu’r cynllun gweithredu mwyaf priodol ichi. Ein nod ydy sicrhau ein bod yn eich cefnogi yn y ffordd fwyaf defnyddiol posibl.
 2. Byddwn yn trefnu cyfarfodydd a sesiynau mentora rheolaidd. Gan ddwyn i ystyriaeth eich anghenion, gallwn eich cynorthwyo gyda dod o hyd i waith, ysgrifennu CV, sgiliau cyfweliadau, ceisiadau swyddi, gwirfoddoli, lleoliadau gwaith a hyfforddiant i ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i waith. Nid ydy’r hyfforddiant gallwn ei gynnig yn gyfyngedig a byddwn yn ystyried hyn fesul achos.

Mae’n bosib y bydd modd inni fanteisio ar gyllid i’ch cynorthwyo gyda’ch gwaith (yn amodol ar gymhwysedd). Rydym wedi ariannu arholiadau IELTS, trwyddedau tacsi, trwyddedau SIA, hyfforddiant SAGE a chardiau CSCS yn y gorffennol.

Cysylltwch gyda ni

I ganfod sut gallwn ni eich cynorthwyo chi, cysylltwch gyda ni ar ein cyfryngau cymdeithasol, dros e-bost neu drwy ffonio:

E-bost: [email protected]

Cliciwch yma i gwblhau ein ffurflen gyfeirio ar-lein